Niniejsza Polityka Prywatności została uchwalona w celu zapewnienia, iż firma Clinical Research Group przykłada ogromną wagę do ochrony Państwa danych i dokłada wszelkich starań, aby byli Państwo świadomi przysługujących Państwu praw.

 

Polityka Prywatności została opracowana w zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

1. Informacje ogólne

1. Administratorem Państwa danych jest Clinical Research Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Sokołowskiej 9/U-2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000437034, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7010358971, REGON: 146329882. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach

2. Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Inspektor Ochrony Danych (IOD) powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Sokołowska 9/U-2, 01-142 Warszawa lub za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

2. Słowniczek

 

RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Osoba fizyczna (“osoba, której dane dotyczą”) - to możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna

Administrator danych osobowych („Administrator”) - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych

Podmiot przetwarzający („Procesor”) - przetwarza dane Osoby fizycznej na zlecenie Administratora

Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizyczne.

Zanonimizowane dane - to dane gdzie wszelka informacja umożliwiająca identyfikację Osoby fizycznej została usunięta

Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Ochotnik – osoba, która wyraża chęć uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym do badań klinicznych prowadzonych przez Clinical Research Group Sp. z o. o.

Uczestnik badania – osoba, która wyraziła chęć udziału w prowadzonym przez nas badaniu klinicznym i podpisała Formularz Świadomej Zgody na Udział w Badaniu.

Formularz Świadomej Zgody na Udział w Badania – dokument zawierający pełną informacją o danym badaniu klinicznym, podpisywany dobrowolnie i świadomie przez osobę pragnącą wziąć udział w badaniu, która wyraża tym samy zgodę na uczestnictwo w badaniu.

Sponsor – firma farmaceutyczna lub inna, która zleca firmie Clinical Research Group Sp. z o. o. przeprowadzenie badania klinicznego z odpowiednim produktem leczniczym, urządzeniem medycznym itp.

 

3. Podstawy prawne wykorzystania danych

 

1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń).

6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.).

 

4. Sposób wykorzystania danych

1. Państwa dane są przez nas jako Administratora przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:

pełnej realizacji procesu rekrutacji do badań prowadzonych przez Clinical Research Group Sp. z o. o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

do celów związanych z przekazywaniem informacji dotyczących przebiegu i terminów badania (drogą telefoniczną, tekstową oraz mailową) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

marketingowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – udzielania informacji o aktualnych lub planowanych badaniach.

do dokonania koniecznych konsultacji z podmiotami, z którymi Clinical Research Group Sp. z o. o. współpracuje oraz zamierza podjąć współpracę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

2. Państwa dane osobowe bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające): Sponsorzy badań, w których chcą Państwo wziąć udział, firmy monitorujące prawidłowy przebieg badań, operatorzy systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi diagnostyczne i medyczne w trakcie prowadzonych badań, firmy księgowe i audytorskie.

4. Dane osobowe podawane w elektronicznym formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

5. Mamy prawo udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 

5. Zakres przetwarzania danych

 

1. Podczas procesu rekrutacji do prowadzonych przez nas badań, wymagane jest zarejestrowanie się do naszej bazy danych. Istnieją dwa sposoby rejestracji:

z wykorzystaniem elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.udzialwbadaniu.pl.

wypełniając ankietę w wersji papierowej, dostępną w siedzibie Spółki (ul. Sokołowska 9/U-2, Warszawa).

 

2. W ankiecie podają Państwo następujące dane:

dane identyfikujące (imię, nazwisko, PESEL).

dane adresowe i kontaktowe.

dane o stylu życia.

dane o stanie zdrowia.

informacje o uczestnictwie w badaniach klinicznych.

 

6. Długość okresu przechowywania danych

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w ust. 4 jednak nie dłużej niż 10 lat od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

2. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po zakończeniu okresu ich przetwarzania lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 

7. Prawa osób udostępniających dane

1. W związku z przetwarzaniem Państwa osobowych przysługuje Państwu prawo do:

dostępu do danych osobowych;

sprostowania danych osobowych;

usunięcia danych osobowych;

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

przenoszenia danych osobowych;

wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8. Zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 

1. W każdym momencie mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych.

2. Złożenia sprzeciwu można dokonać w następujący sposób:

wysyłając informację na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

wysyłając informację pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółki (ul. Sokołowska 9/U-2, 01-142 Warszawa).

telefonicznie pod numerem telefonu 22 112 19 51.

osobiście w siedzibie Spółki (Clinical Research Group Sp. z o. o., ul. Sokołowska 9/U-2, 01-142 Warszawa).

 

9. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

 

1. Jeśli uważają Państwo, że Clinical Research Group Sp. z o. o. przetwarzając dane osobowe narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania, miejsca pracy, miejsca w którym domniemane naruszenie miało miejsce lub dowolnego odpowiednio organu nadzorczego.

2. Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego można składać skargi, znajduje się w Warszawie, przy ulicy Stawki 2.

 

10. Aktualizacja Polityki Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

2. Clinical Research Group Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.

3. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmiany Polityki Prywatności (jej aktualizacji w związku ze zmianami regulacji prawnych bądź zmiany charakteru działalności Spółki), informacja o wydaniu nowej wersji zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.